บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 

วิเคราะห์หลักทรัพย์ จากปัจจัยพื้นฐาน 1

หน้าที่หนึ่งของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ และตัดสินใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนที่ผู้ลงทุนตั้งไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ถือเป็นการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่ดีที่สุด ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ ความเสี่ยงระดับหนึ่งหากพูดถึงในทางทฤษฎี การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นมีรากฐานแนวความคิดที่ว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลักทรัพย์ควรจะอยู่ใกล้เคียงกัน

ส่วนในทางปฏิบัตินักวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานจะต้องวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ โดยคิดในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในอนาคต ทั้งในรูปกำไรจากการขายหลักทรัพย์ และผลตอบแทนการลงทุนในรูปของดอกเบี้ย หรือเงินปันผล

การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน มีขั้นตอนที่สำคัญ ด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานทั้ง 3 ส่วนประกอบกัน ส่วนแรกคือการวิเคราะห์ในแบบมหภาคหรือภาพรวมเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งจะเน้นวิเคราะห์กันตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาไปจนแนวโน้มในอนาคต ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกและแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ไปจนถึงการวิเคราะห์วัฏจักรของธุรกิจ ว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์หรือไม่ เพียงใด การวิเคราะห์ส่วนต่อมาคือการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม สภาพการตลาดและการแข่งขัน ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตอย่างไร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น เรื่องนโยบายของรัฐบาลในการให้การสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรค หรือโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐ โครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นต้น

ในลำดับขั้นสุดท้ายของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือการวิเคราะห์ที่ตัวบริษัท-องค์กร หรือประเภทของหลักทรัพย์ที่คุณคิดจะลงทุน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณคู่กัน ซึ่งในเชิงคุณภาพก็ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหาร ส่วนแบ่งตลาด โครงการขยับขยายต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของบริษัท ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่การวิเคราะห์จากงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำมาประมาณการกำไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคตได้ เป็นต้น

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง