บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 

แบบประเมินความถนัดใน การลงทุน

แบบประเมินนี้ เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน สำหรับผู้ที่ต้องการรู้ว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมสำหรับการลงทุนมากน้อยขนาดไหน
จากความถนัด และทักษะในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

แบบประเมินทักษะและความถนัดในการลงทุน

การลงทุน

1) ความสนใจด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ภาวะกระทิง ภาวะหมี แนวรับ แนวต้าน มากน้อยเพียงใด?

ก. ไม่มีความสนใจเลย

ข. มีความสนใจค่อนข้างน้อย

ค. มีความสนใจพอสมควร

ง. มีความสนใจมาก

2) ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดภาวะตลาด

ท่านเข้าใจตัวชี้วัดภาวะตลาดต่างๆ เช่น Trend Lines, Moving Average, RSI, MACD, Stochastics, Bollinger Bands เป็นต้น มากน้อยเพียงใด?

ก. ไม่เข้าใจเลย

ข. เข้าใจเพียงเล็กน้อย

ค. เข้าใจบ้างพอสมควร

ง. เข้าใจค่อนข้างมาก

3) ความสามารถในการคำนวณ

ท่านมีความสนใจและมีความสามารถในการใช้ตัวเลข การคำนวณ การใช้สูตร และการใช้กราฟ มากน้อยเพียงใด?

ก. ไม่ชอบการคำนวณและตัวเลขเลย

ข. สามารถทำได้ ถ้าไม่ยากเกินไป

ค. สามารถคำนวณสูตรที่ซับซ้อน

ง. ชอบการคำนวณ สามารถใช้สูตรที่ซับซ้อน และอ่านความหมายจากกราฟ

4) เวลาที่มีสำหรับการอ่านและเรียนรู้

ท่านใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การจัดการลงทุน และอ่านบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ?

ก. ฉันไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้เลย

ข. ฉันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งเหล่านี้

ค. ฉันใช้เวลามากพอสมควรสำหรับสิ่งเหล่านี้

ง. ฉันมีความสนใจและใช้เวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมาก

5) ความรู้สึกเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการลงทุน

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรหากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการลงทุน?

ก. ไม่ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

ข. ไม่เป็นไร ถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนบ้างเป็นบางครั้ง

ค. ไม่มีปัญหาอะไร แม้จะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ก็ตาม

ง. ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีกว่า

6) ความสนใจด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ มากน้อยเพียงใด?

ก. ไม่มีความสนใจเลย

ข. มีความสนใจค่อนข้างน้อย

ค. มีความสนใจพอสมควร

ง. มีความสนใจมาก

 

7) ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น GDP CPI ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ย R/P เป็นต้น มากน้อยเพียงใด

ก. ไม่เข้าใจเลย

ข. เข้าใจเพียงเล็กน้อย

ค. เข้าใจบ้างพอสมควร

ง. เข้าใจค่อนข้างมาก

8) เวลาที่มีสำหรับการติดตามผลการลงทุน

ท่านมีเวลามากน้อยเพียงใดในการติดตามการลงทุนของท่าน รวมทั้งการศึกษาและติดตามปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน?

ก. ฉันไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้เลย

ข. ฉันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งเหล่านี้

ค. ฉันใช้เวลามากพอสมควรสำหรับสิ่งเหล่านี้

ง. ฉันมีความสนใจและใช้เวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมาก

9) เวลาที่มีสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การลงทุน

ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาและความพยายามมากน้อยเพียงใดในการศึกษา วิเคราะห์และคัดเลือกการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ?

ก. ฉันไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้เลย

ข. ฉันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งเหล่านี้

ค. ฉันใช้เวลามากพอสมควรสำหรับสิ่งเหล่านี้

ง. ฉันมีความสนใจและใช้เวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมาก

10) ความรู้สึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องมือการลงทุน

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรหากสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วท่านจะต้องซื้อๆ ขายๆ หุ้นหรือเครื่องมือการลงทุนที่มีความแตกต่างกันหลายๆ ประเภท?

ก. ฉันชอบที่จะซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆ และถือไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว

ข. ฉันไม่รู้สึกอะไร ถ้าต้องมีการซื้อขายเพื่อเปลี่ยนตัวเล่นในบางครั้ง

ค. ฉันยอมรับได้ ถ้าหากจำเป็นต้องมีการซื้อขายเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเล่น

ง. ฉันชอบการซื้อขายบ่อยๆ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

การให้คะแนน

ข้อที่ตอบ ก. ให้คะแนนในข้อนั้น 0
ข้อที่ตอบ ข. ให้คะแนนในข้อนั้น 1
ข้อที่ตอบ ค. ให้คะแนนในข้อนั้น 2
ข้อที่ตอบ ง. ให้คะแนนในข้อนั้น 3

การแปลความหมายของค่าคะแนนที่ท่านได้รับ

คะแนนทักษะ/ความถนัดในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค (ข้อ 1-5)
คะแนนทักษะ/ความถนัดในด้านวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (ข้อ 6-10)

- หากคุณได้คะแนนทักษะ/ความถนัดทั้ง 2 ส่วน ต่ำกว่า 8 คะแนน สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ ?ซื้อและถือ?

- หากคุณได้คะแนนทั้ง 2 ส่วน สูงกว่า 7 คะแนน แต่มีคะแนนทางด้านเทคนิค สูงกว่า คะแนนทางด้านพื้นฐาน สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ ปรับพอร์ตตามสัญญาณทางเทคนิค?

- หากคุณได้คะแนนทั้ง 2 ส่วน สูงกว่า 7 คะแนน แต่มีคะแนนทางด้านพื้นฐาน สูงกว่า คะแนนทางด้านเทคนิค สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ ?ปรับพอร์ตตามวงจรเศรษฐกิจ?

- หากคุณได้คะแนนทักษะ/ความถนัดทั้งทางด้านเทคนิค และ ด้านพื้นฐาน สูงกว่า 11 คะแนน สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ ใช้เทคนิคแบบผสมผสาน?


 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง