บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 

ศัพท์หุ้น

อักษร A  
Acquisition of Asset การได้มาซึ่งสินทรัพย์
Agency Problem ปัญหาจากตัวแทน
AIMC : Association of Investment Management Companies สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
Amortizing Bond หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
Annualized การปรับตัวเลขให้เต็มปี
AOM : Automatic Order Matching การจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ
Arbitrage การทำกำไรจากผลต่างของราคาใน 2 ตลาด
Arbitration อนุญาโตตุลาการ
ASCO : Association of Securities Companies   สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ASSET : Automated System For 
The Stock Exchange Of Thailand
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ATC : At the Close คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ATO : At the Open คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATOMS : Automated Tools for Market Survellence ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการซื้อขาย
Audit Committee คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
   
อักษร B  
Backdoor Listing การจดทะเบียนโดยอ้อม
BATHNET : Bank of Thailand Automated 
High-value Transfer Network
ระบบบาทเนท
Bear Market ตลาดหมี
BEX : Bond Electronic Exchange ตลาดตราสารหนี้
BID ราคาเสนอซื้อ
Big Lot  การซื้อขายรายใหญ่
Big - Lot Board กระดานซื้อขายรายใหญ่
Blue Chip Stock หุ้นบริษัทชั้นดี
Board Lot  หน่วยการซื้อขาย
Bond พันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
Bondnet ระบบซื้อขายในระบบรองตราสารหนี้
Book Value  มูลค่าตามบัญชี
BOT : Bank of Thailand ธนาคารแห่งประเทศไทย
Broker  นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
Bull Market ตลาดกระทิง
Buy - In รายการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
   
อักษร C  
Call market การจับคู่ซื้อขายในคราวเดียวกัน
Capital Gain  กำไรจากการขายหลักทรัพย์
Capital Market ตลาดทุน
Cash Account  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
Ceiling & Floor  ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์
Circuit Breaker  เซอร์กิตเบรกเกอร์
Clearing and Settlement  การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
Closed - End Fund กองทุนปิด 
Closing Price  ราคาปิด
Commission  ค่านายหน้า
Common Stock  หุ้นสามัญ
Conflict of Interest ผลประโยชน์ทับซ้อน
Convertible Debenture  หุ้นกู้แปลงสภาพ
Corporate Governance  การกำกับดูแลกิจการ
Coupon Rate อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว
Covenants ข้อสัญญา
CRA : Credit Rating Agency สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Credit Balance  ระบบเครดิตบาลานซ์
Customer Type  การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน
   
อักษร D  
Debenture หุ้นกู้
Derivatives ตราสารอนุพันธ์
Delisting  การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
Disclosure การเปิดเผยข้อมูล
Dividend เงินปันผล
Dividend Yield อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
DR : Depository Receipts ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
DW : Derivative Warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
   
อักษร E  
EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation And Amortization กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 
EPS : Earning Per Share กำไรสุทธิต่อหุ้น
Equity Fund กองทุนตราสารทุน
ETF : Equity Exchange Traded Fund กองทุนรวม ETF
   
อักษร F  
Financial Advisor  ที่ปรึกษาทางการเงิน
Forced Sell การบังคับขาย
Foreign Available จำนวนหุ้นต่างด้าวคงเหลือ
Foreign Board กระดานต่างประเทศ
Foreign Limit  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
Foreign Limit For Exercise ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวสำหรับการแปลงสภาพ
Foreign Queue จำนวนหุ้นที่รอการโอน
Free Float การกระจายของผู้ถือหุ้นรายย่อย
Fundamental Analysis  การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
Futures สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส
   
อักษร G  
Gearing Ratio อัตราส่วนของมูลค่าหุ้นแม่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
Goodwill ค่าความนิยม
Greenmail การขู่กรรโชกโดยอำพรางการเข้าครอบงำกิจการ 
Greenshoe Option การเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มโดยมีเงื่อนไขซื้อคืน
   
อักษร H  
H : Halt เครื่องหมาย "H"
   
อักษร I  
Insider Trading  การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
Internet Trading  การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
   
อักษร L  
Listed Companies บริษัทจดทะเบียน
   
อักษร M   
mai : Market for Alternative Investment ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
Main Board  กระดานหลัก
Manipulation  การปั่นหุ้น
Margin Account บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน
Market Capitalization  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Market Maker ผู้สร้างสภาพคล่อง 
Market Price ราคาตลาด
   
อักษร N   
NAV : Net Asset Value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
NC : Non - Compliance เครื่องหมายเอ็นซี “NC”
Net Settlement  การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ
NP : Notice Pending เครื่องหมายเอ็นพี “NP”
NPG : Non Performing Group กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด
NR : Notice Received เครื่องหมายเอ็นอาร์ “NR”
NVDR : Non - Voting Depository Receipt ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
   
อักษร O  
Odd Lot หน่วยย่อย
Offer  ราคาเสนอขาย
Open - End Fund  กองทุนเปิด
Opening Price ราคาเปิด
Options ออปชั่น
   
อักษร P  
Par Value (Face Value) มูลค่าที่ตราไว้
P/BV Ratio อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
P/E Ratio  อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ
PO : Public Offering การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน
Portfolio  กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 
Preferred Stock  หุ้นบุริมสิทธิ
Price Spread  ช่วงราคา
Prospectus  หนังสือชี้ชวน
PT : Put - Through วิธีซื้อขายแบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ
   
อักษร R  
Rights  สิทธิ์จองซื้อหุ้นออกใหม่
   
อักษร S  
Scripless System  ระบบไร้ใบหุ้น
Securitization การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
SET : The Stock Exchange of Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Set Index ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
SET50 Index ดัชนี SET50
SET50 Index Futures สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50
SET50 Index Options ออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET50
Short Sell การขายชอร์ต
SIPF : Securities Investor Protection Fund  กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
SP : Suspension เครื่องหมายเอสพี “SP”
ST : Stabilization  เครื่องหมายเอสที "ST"
Stock Gainers จำนวหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางบวก
Stock Index Futures สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหุ้น 
Stock Index Options  ออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหุ้น 
Stock Losers จำนวนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางลบ
Stock Options ออปชั่นที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว
Stock Price Index ดัชนีราคาหลักทรัพย์
  - SET Index ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
  - SET50 Index ดัชนีเซท 50 
  - SET100 Index  ดัชนีเซท 100 
  - mai Index ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  - Industry - Group Index  ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม
  - Sectoral Index  ดัชนีหมวดธุรกิจ
Stock Unchanged จำนวนหุ้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคา
   
อักษร T  
Takeover การครอบงำกิจการ 
Technical Analysis  การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
Tender Offer  การทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป
Trading Sign การขึ้นเครื่องหมาย
Treasury Stock  หุ้นทุนซื้อคืน (หุ้นคงคลัง)
TSR : Transferable Subscription Rights ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้
Turnover Ratio  อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย
   
อักษร U   
Underwriter  ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
Unit Trust หน่วยลงทุน
   
อักษร W   
Warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ 
   
อักษร X  
XD, XR, XW, XS, XT, XI, XP, XA  เครื่องหมายแสดงการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ 
XE : Excluding Exercise เครื่องหมายการแสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้

 

 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง