บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 

วอร์แรนท์ คือ

วอร์แรนท์ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน (Warrant) เป็นตราสารทางการเงินและเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ผู้ออกออกให้กับผู้ซื้อหรือผู้ถือ เพื่อให้สิทธิแก้ผู้ถือตราสารดังกล่าวสามารถซื้อ (Call Warrant) หรือขาย (Put Warrant) ตามราคาที่กำหนด (Option price) และต้องใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ปกติแล้ววอแรนต์มักจะออกควบคู่ไปกับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ เรียกหลักทรัพย์ดังกล่าวว่า หุ้นบุริมสิทธิชนิดมีวอแรนต์ (Preferred stocks with warrant) หรือ หุ้นกู้ชนิดมีวอแรนต์ (Bond with warrant) เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวขายได้ง่ายขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายต่ำกว่าหุ้นกู้ธรรมดา
ลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนจากวอแรนต์ เกิดจากปัจจัยดังนี้

1) ความเสี่ยงเกิดจากระยะเวลาใช้สิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิสั้นความเสี่ยงจะสูง เนื่องจากค่าของวอแรนต์เกิด จากผลต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญกับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (Exercise price) หากมีการยืดอายุ ของวอแรนต์ออกไปจะทำให้ราคาวอแรนต์สูงขึ้น

2) มูลค่าของวอแรนต์ ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นสามัญที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ดังนั้นราคาหุ้นสามัญจะเป็นตัวกำ
หนดการตัดสินใจของนักลงทุน และหากราคาหุ้นสามัญมีความผันผวน จะส่งผลให้ราคาวอแรนต์ผันผวนตาม

3) ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกวอแรนต์ ซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อผู้ซื้อต้องการใช้สิทธิ แปลงสภาพ

4) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เมื่อผู้ซื้อและผู้ถือวอแรนต์ไม่สามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก การขาดอุปสงค์อุปทานที่เพียงพอ

5) อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อราคาวอแรนต์ หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะทำให้มูลค่าปัจจุบันของราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพลดลง จะทำให้ราคาของวอแรนต์เพิ่มขึ้น

6) การจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล ราคาหุ้นสามัญจะลดลง ส่งผลให้ราคาของวอแรนต์ ลดลงตาม

มูลค่าตามเวลา (Time Value)

เป็นมูลค่าของโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญในอนาคตในระหว่างวอแรนต์ยังไม่หมดอายุ โดยส่วนใหญ่วอแรนต์ที่ออกมามักมีราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาหุ้นสามัญ ยิ่งระยะเวลาที่เหลือของวอแรนต์ยิ่งมาก มูลค่าตามเวลายิ่งสูง
ในภาวะตลาดขาขึ้นนักลงทุนมักให้ความสนใจที่จะเข้าซื้อวอแรนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวอแรนต์มักมีราคาต่อหน่วยต่ำ การลงทุนแต่ละครั้งมักได้โอกาสทำกำไรได้สูง เนื่องจากไม่เพดานซิลลิ่ง 30 เปอร์เซ็นต์ เหมือนหุ้นสามัญ แต่ในทางกลับกันอันตรายที่เกิดจากการเข้าเก็งกำไรในวอแรนต์อาจทำให้นักลงทุนต้องเสียหายมากเช่นกัน ฉนั้นก่อนตัดสินใจเข้าซื้อวอแรนต์นักลงทุนควรพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ วันหมดอายุของตราสาร 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง