บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 

การลงทุนแบบไหนเหมาะกับตัวคุณ

สำหรับผู้มีเงินออมที่กำลังแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากการฝากเงินไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยแล้ว ยังมีทางเลือกอื่นในการบริหารเงินออมและการลงทุนที่น่าสนใจอีกหลายวิธีเพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมของตน ซึ่งจะแบ่งตามอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ 4 ประเภทหลักๆ คือ1. การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้เป็นตราสารทางการเงินที่แสดงภาระผูกพันระหว่างผู้ออก ซึ่งจะมีสถานะเป็นลูกหนี้ และผู้ลงทุน ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งผู้ลงทุนจะมีทางเลือกทั้งการขายออกไปในตลาดรองตราสารหนี้ คือ ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX) หรืออาจถือเพื่อได้รับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดก็ได้

การลงทุนในตราสารหนี้นั้น เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากผู้ลงทุนอยู่ในสถานะเป็นเจ้าหนี้ จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับดอกเบี้ยอย่างแน่นอน นอกจากนั้น ลำดับสิทธิของเจ้าหนี้จะอยู่เหนือกว่าเจ้าของไม่ว่าจะในยามที่ธุรกิจยังดำเนินอยู่ หรือเมื่อธุรกิจจะต้องเลิกดำเนินกิจการก็ตาม แต่ตราสารหนี้มักจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ และสภาพคล่องในการซื้อขายไม่มากนัก ส่วนใหญ่ซื้อขายโดยผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนระยะยาว

2. การลงทุนในกองทุนรวม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน แต่อาจมีข้อติดขัดบางประการ เช่น มีทุนทรัพย์จำกัด ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงไม่มีเวลาศึกษาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทุน กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีผู้บริหารมืออาชีพดูแลการลงทุนแทน มีการกระจายความเสี่ยงลงในหุ้นกลุ่มต่างๆ และมีอำนาจต่อรองมากกว่าเพราะเป็นเงินกองทุนขนาดใหญ่ เมื่อได้รับผลตอบแทนจะนำมาเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยในรูปของเงินปันผล ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น หากลงทุนใน LTF หรือ RMF ก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย นักลงทุนจึงสามารถเลือกกองทุนที่สนใจตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่ต้องการ

3. การลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้น ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนคือเงินปันผลจากกำไรในการดำเนินธุรกิจ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ) กำไรจากการขายหุ้น และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ แต่ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญไม่มีความแน่นอน ความเสี่ยงสูง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และตัวบริษัท

4. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ปัจจุบันประเทศไทยมีตลาดตราสารอนุพันธ์แล้ว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 อนุพันธ์ตัวแรกที่เปิดให้ซื้อขายในประเทศไทยคือตัว SET 50 Index Futures ซึ่งมีสินค้าอ้างอิงเป็น SET50 Index แต่ด้วยดัชนี SET 50 เป็นค่าของดัชนี ไม่มีตัวตน ส่งมอบไม่ได้ การซื้อขายจึงออกมาในรูปของการจ่ายชำระเงินกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนต่างของราคา Futures ซึ่งกำไรจากการลงทุน Futures นั้น จะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่ว่าผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ถูกต้อง แต่หากไม่เป็นไปตามที่คาด ผู้ลงทุนก็ขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องระลึกอยู่เสมอถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำสัญญา Futures

เมื่อพิจารณาตราสารประเภทต่างๆ มาครบแล้ว เพื่อเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจ จึงขอจัดประเภทของตราสารตามความต้องการของนักลงทุนดังนี้

ประเภทของตราสาร พฤติกรรมของผู้ลงทุน
หุ้นกู้

คาดหวังผลตอบแทนระยะยาว
หุ้นสามัญ ในกลุ่ม Blue Chip เน้นการออมและการลงทุนระยะยาว สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม คาดหวังผลตอบแทนระยะปานกลางถึงระยะยาว ไม่เชี่ยวชาญในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ ไม่มีความคล่องตัวในการลงทุน
หุ้นสามัญ มีความเข้าใจระบบของตลาดหลักทรัพย์เพียงพอ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีเวลาติดตามข้อมูลและสถานการณ์ มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ ต้องการผลตอบแทนรวดเร็วและพร้อมรับความเสี่ยง


อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน และเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน เพราะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป แต่พึงจำไว้ว่า ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็ยิ่งสูงตามไปด้วย


 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง